මේ video එකෙන් ගෙනාවේ සුපිරි app එකක් මේකෙන් වෙන්නේ mobile phone එකෙ පිටපත්තට පොඩි තට්‍ටුවක් දැම්මම අපිට ඕන feature එක …